Φραγκιαδάκη Μαρία. ‘Mία πιθανή κατάλυση της καταλύσεως της αξίας των όντων’. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, no. 2 (Μάρτιος 25, 2020): 55–67. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 20, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ethiki/article/view/22649.