Ανδρέας Μοράκης, Οι ελληνικές αποικίες της Μεγάλης Ελλάδας κατά την αρχαϊκή εποχή: Πολιτεία-Κοινωνία-Οικονομία, Αθήναι, Ινστιτούτο του Βιβλίου-Εκδόσεις Καρδαμίτσα, 2019, σσ. 560. ISBN: 978-960-354-501-9. € 33


Paolo Daniele Scirpo
Abstract

Book Review

Article Details
  • Section
  • Book and Conference Reviews
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Paolo Daniele Scirpo, Università Nazionale Kapodistriana di Atene

Ricercatore Post-doc di Archeologia Classica

References
Ceserani, G. 2012. Italy’s Lost Greece. Magna Graecia and the Making of Modern Archaeology. Oxford: Oxford University Press.
Chatzopoulos, M. 1976. Ο Ελληνισμός της Σικελίας κατά τη Ρωμαιοκρατία. Αθήναι: Εκδοτική Αθηνών.
De Miro, E. 2008. L’arte greca in Sicilia. Palermo: Edizioni Kalòs [Η ελληνική τέχνη στη Σικελία. Αθήνα: Εκδόσεις ΓΚΟΝΗ, 2015].
Greco, E. 19924. Archeologia della Magna Grecia. Bari-Roma: Laterza [Αρχαιολογία της Μεγάλης Ελλάδας. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2001].
Morakis, A. 2011. “Thucydides and the Character of Greek Colonization in Sicily”, CQ 61.2, 460-492.
Morakis, A. 2015a. “The Gamoroi and the History of Archaic Syracuse: A New Examination”, StAnt 13, 33-50.
Morakis, A. 2015b. “The Fleet of Syracuse (480-413 BCE)”, in G. Cuniberti, G. Daverio Rocchi and J. Roy (eds), with the collaboration of A. Bartzoka, Great is the Power of the Sea: The Power of the Sea and Sea Power in the Greek World of the Archaic and Cassical Period, Historikà 5, 263-276.
Ridgway, D. 1984. L’alba della Magna Grecia. Milano: Longanesi [Οι πρώτοι Έλληνες στη Δύση. Η αυγή της Μεγάλης Ελλάδας. Aθήναι: Mορφωτικό Ίδρυμα Eθνικής Tραπέζης, 20002].
Scirpo, P.D. 2004. “Un esempio sul rapporto delle sub-colonie siceliote con la metropolis: Syrakousai-Akrai”, Διαχρονία 6, 23-32.
Scirpo, P.D. (επιμ.) 2005. ΤΡΙΣΚΕΛΕΣ [Διαχρονία - Παράρτημα 1]. Αθήναι: ΕΚΠΑ-Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
Scirpo, P.D. 2010. “The Founder-Cult of Hieron II at Akrai: The Rock-Relief from Intagliatella’s Latomy”, in S.A. Paipetis and M. Ceccarelli (eds), The Genius of Archimedes-23 Centuries of Influence on Mathematics, Science, and Engineering [History of Mechanism and Machine Science, 11]. Dordrecht: Springer, 429-438.
Scirpo, P.D. 2011: «Ο θρησκευτικός προσδιορισμός της Αγοράς των Ακρών (Σικελίας)», στο Α. Γιαννικουρή (επιμ.), Η Αγορά στη Μεσόγειο από τους Ομηρικούς έως τους Ρωμαϊκούς χρόνους. Πρακτικά του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου (Κως, 14-17 Απριλίου 2011). Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού-Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών, 61-70.
Scirpo, P.D. 2012. “Το εκτός τειχών ιερόν της Κυβέλης στις Άκρες (Σικελίας)”, στο Δ. Μουρελάτου (επιμ.), Πόλη και Ύπαιθρος στη Μεσόγειο. Πρακτικά της Α’ Επιστημονικής Συνάντησης Νέων Ερευνητών του περιοδικού ΔΙΑΧΡΟΝΙΑ (Αθήναι, 29-31/5/2007), [Διαχρονία - Παράρτημα 2]. Αθήναι: ΕΚΠΑ-Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 63-78.
Scirpo, P.D. 2014. «Η ροδο-κρητική προέλευσις της λατρείας του Ηρακλέους στην Γέλα και τον Ακράγαντα», Ηλέκτρα ΙΙΙ, 65-87.
Scirpo, P.D. 2015a. “Eroi, dei e demoni nella vita religiosa di Akrai (Sicilia) in età ellenistica”, Academic Journal of Interdisciplinary Studies IV, 1, 479-494.
Scirpo, P.D. 2015b. “Akrai/Acrae. A selected bibliography (1558-2015)”, in R. Chowaniec (ed.), Unveiling the past of an ancient town. Akrai/Acrae in south-eastern Sicily. Warsaw: Institute of Archaeology, University of Warsaw, 327-362.
Scirpo, P.D. 2016a. «Η θρησκευτική πολιτική του Ιέρωνος του Β’ στις Άκρες (Σικελίας)», στο Α.-Σ. Τσοκανή (επιμ.), Θρησκεία και Πολιτική. Πρακτικά της Β’ Επιστημονικής Συνάντησης Νέων Ερευνητών του περιοδικού ΔΙΑΧΡΟΝΙΑ (Αθήνα, 22-24/4/2010), [Διαχρονία - Παράρτημα 4]. Αθήναι: ΕΚΠΑ-Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 101-118.
Scirpo, P.D. 2016b. «Italy’s Lost Greece. Η χαμένη Μεγάλη Ελλάς», στο Χρ. Μητσοπούλου, Β. Νικολόπουλος και Μ. Φιλήμονος (επιμ.), Η Αρχαιολογία στην Ελλάδα του σήμερα: μνημεία και άνθρωποι σε κρίση. Πρακτικά του Διεπιστημονικού Συνεδρίου (Αθήναι, 19-20/3/2015), [Δημοσιεύματα της Ένωσης Αρχαιολόγων Ελλάδος «Ηώς», 2]. Αθήναι: Ένωση Αρχαιολόγων Ελλάδος «Ηώς», 41-52.
Scirpo P.D. 2017. “About the Boeotian Origin of the Emmenidai’s Genos: An Indication from Gela”, in A. Bierl, M. Christopoulos and A. Papachrysostomou (eds), Time and Space in Greek Myth, Religion and Culture. Proceedings of the International Conference (Patras, 3rd-6th July, 2015), [Mythos Eikon Poiesis, 10]. Stuttgart: De Gruyter, 217-228.
Scirpo, P.D. 2018a. “‘Violence’ and ‘State’ of the Tyrants in Sicily”, in A. Ampoutis, M. Dimitriadis, S. Dimitriadis, Th. Konstantellou, M. Mamali and V. Sarafis (eds), Violence and Politics: Ideologies, Identities, Representations. Proceedings of the 3rd Scientific Colloquium (Athens, 14-16/1/2016). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 365-379.
Scirpo, P.D. 2018b. “Quelques considérations sur le culte héroïque à Akrai (Sicile)”, in M.P. Castiglioni, R. Carboni, M. Giuman and H. Bernier-Farella (a.c.d.), Héros fondateurs et identités communautaires dans l’Antiquité, entre mythe, rite et politique. Actes du Colloque international (Grenoble, MSH, 3-5 mai 2017), [Quaderni di Otium, 3]. Perugia: Morlacchi Editore, 307-325.
Scirpo, P.D. 2019a. “Brevi note sul ginnasio di Akrai”, in L. Guzzardi e C. Scandurra (a.c.d.), Siciliano e Cretese. Atti della Giornata in memoria di Vincenzo La Rosa (Siracusa, 20 Maggio 2016), [Archivio Storico Siracusano-Quaderni, 5]. Siracusa: Società Siracusana di Storia Patria, 91-96.
Scirpo, P.D. 2019b. «Αποσπάσματα κρητικής λατρείας στις εν Σικελία ροδοκρητικές αποικίες (7ος -6ος αι. π.Χ.)», στο Πρακτικά του 12ου Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Ηράκλειο, 21-25/9/2016), Τμήμα Α’. Ηράκλειο: Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, 1-13, https://12iccs.proceedings.gr/el/proceedings/category/ 38/32/403 (data di accesso 04-09-2023).
Scirpo, P.D. 2020. «Ίχνη κρητικής λατρείας στην Σικελία: η Αφροδίτη στην Γέλα», στο Ν. Σταμπολίδης και Μ. Γιαννοπούλου (επιμ.), Η Ελεύθερνα, η Κρήτη και ο Έξω Κόσμος. Πρακτικά του Διεθνούς Αρχαιολογικού Συνεδρίου (Ρέθυμνο, 31/5-3/6/2018). Αθήνα-Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μεσογειακή Αρχαιολογική Εταιρεία, 432-439.
Scirpo, P.D. (2023). “Rhodian Cults in the Greek Colonies of Sicily. A Research’s Prologue”, in M. Stefanakis, G. Mavroudis, F. Seroglou and M. Achiola (eds), Religion and Cult in the Dodecanese during the First Millennium BC. Recent Discoveries and Research Results. International Conference (Rhodes, 18-21 October 2018). Oxford: Archaeopress, 264-272.
Scirpo, P.D. (forthcoming). Η προέλευσις και η εξέλιξις των ροδο-κρητικών λατρειών στην Γέλα και τον Ακράγαντα (8ος-5ος αι. π.Χ.), [«Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου»]. Αθήναι: ΕΚΠΑ.
Scirpo, P.D. e S.A. Cugno 2017. “I cd. ‘Santoni’ di Akrai. Alcune note sul santuario rupestre di Cibele”, in S.A. Cugno (a.c.d.), Patrimonio culturale, paesaggi e personaggi della Sicilia sud-orientale. Scritti di archeologia e museologia iblea, [BAR International series, 2874]. Oxford: BAR Publishing, 47-59.