[1]
Poyiadji, E., Nikolaou, N. and Karmis, P. 2010. GROUND FAILURE DUE TO GYPSUM DISSOLUTION. Bulletin of the Geological Society of Greece. 43, 3 (Jan. 2010), 1393–1405. DOI:https://doi.org/10.12681/bgsg.11315.