[1]
ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΣΚΙΑΝΗΣ Γ.Α., ΤΣΑΡΜΠΟΣ Β. and ΣΑΜΠΩ Β. 2001. Α 3-D Model the morphological evolution of a mountain, as a result of fluvial processes. Bulletin of the Geological Society of Greece. 34, 1 (Jan. 2001), 363–370. DOI:https://doi.org/10.12681/bgsg.17035.