(1)
Poyiadji, E.; Nikolaou, N.; Karmis, P. GROUND FAILURE DUE TO GYPSUM DISSOLUTION. geosociety 2010, 43, 1393-1405.