(1)
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ-ΔΡΑΝΔΑΚΗ E.; ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΡΥΝΙΩΤΗ Κ.; ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗ Α. Framework for the Geosites Selection According to the International Union of Geological Sciences (IUGS), and the European Association for the Conservation of Geological - Geomorphological Heritage (ProGEO). 2nd Phase: Opening of a Discussion in the Country, Publishing and More or Less Finalizing the Country Framework. geosociety 2018, 34, 803-810.