Poyiadji, E., Nikolaou, N., & Karmis, P. (2010). GROUND FAILURE DUE TO GYPSUM DISSOLUTION. Bulletin of the Geological Society of Greece, 43(3), 1393–1405. https://doi.org/10.12681/bgsg.11315