Σκιάνης Γ. Α., Βαϊόπουλος Δ., & Νικολακόπουλος Κ. (2004). ASSESMENT OF THE TVI VEGETATION INDEX WITH THE AID OF PROBABILITY THEORY. Bulletin of the Geological Society of Greece, 36(3), 1338–1346. https://doi.org/10.12681/bgsg.16478