ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΣΚΙΑΝΗΣ Γ. Α., ΤΣΑΡΜΠΟΣ Β., & ΣΑΜΠΩ Β. (2001). Α 3-D Model the morphological evolution of a mountain, as a result of fluvial processes. Bulletin of the Geological Society of Greece, 34(1), 363–370. https://doi.org/10.12681/bgsg.17035