ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ-ΔΡΑΝΔΑΚΗ E., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΡΥΝΙΩΤΗ Κ., & ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗ Α. (2018). Framework for the geosites selection according to the International Union of Geological Sciences (IUGS), and the European Association for the Conservation of Geological - Geomorphological heritage (ProGEO). 2nd phase: opening of a discussion in the country, publishing and more or less finalizing the country framework. Bulletin of the Geological Society of Greece, 34(2), 803–810. https://doi.org/10.12681/bgsg.17703