Σκιάνης Γ. Α.; Βαϊόπουλος Δ.; Νικολακόπουλος Κ. ASSESMENT OF THE TVI VEGETATION INDEX WITH THE AID OF PROBABILITY THEORY. Bulletin of the Geological Society of Greece, [S. l.], v. 36, n. 3, p. 1338–1346, 2004. DOI: 10.12681/bgsg.16478. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/geosociety/article/view/16478. Acesso em: 6 feb. 2023.