ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ Δ.; ΣΚΙΑΝΗΣ Γ. Α.; ΤΣΑΡΜΠΟΣ Β.; ΣΑΜΠΩ Β. Α 3-D Model the morphological evolution of a mountain, as a result of fluvial processes. Bulletin of the Geological Society of Greece, [S. l.], v. 34, n. 1, p. 363–370, 2001. DOI: 10.12681/bgsg.17035. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/geosociety/article/view/17035. Acesso em: 28 mar. 2023.