ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ-ΔΡΑΝΔΑΚΗ E.; ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΡΥΝΙΩΤΗ Κ.; ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗ Α. Framework for the geosites selection according to the International Union of Geological Sciences (IUGS), and the European Association for the Conservation of Geological - Geomorphological heritage (ProGEO). 2nd phase: opening of a discussion in the country, publishing and more or less finalizing the country framework. Bulletin of the Geological Society of Greece, [S. l.], v. 34, n. 2, p. 803–810, 2018. DOI: 10.12681/bgsg.17703. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/geosociety/article/view/17703. Acesso em: 24 feb. 2024.