Poyiadji, Eleftheria, Nikolaos Nikolaou, and Petros Karmis. 2010. “GROUND FAILURE DUE TO GYPSUM DISSOLUTION”. Bulletin of the Geological Society of Greece 43 (3):1393-1405. https://doi.org/10.12681/bgsg.11315.