ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΣΚΙΑΝΗΣ Γ. Α., ΤΣΑΡΜΠΟΣ Β., and ΣΑΜΠΩ Β. 2001. “Α 3-D Model the Morphological Evolution of a Mountain, As a Result of Fluvial Processes”. Bulletin of the Geological Society of Greece 34 (1):363-70. https://doi.org/10.12681/bgsg.17035.