ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΣΚΙΑΝΗΣ Γ. Α., ΤΣΑΡΜΠΟΣ Β. and ΣΑΜΠΩ Β. (2001) “Α 3-D Model the morphological evolution of a mountain, as a result of fluvial processes”, Bulletin of the Geological Society of Greece, 34(1), pp. 363–370. doi: 10.12681/bgsg.17035.