[1]
E. Poyiadji, N. Nikolaou, and P. Karmis, “GROUND FAILURE DUE TO GYPSUM DISSOLUTION”, geosociety, vol. 43, no. 3, pp. 1393–1405, Jan. 2010.