ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΣΚΙΑΝΗΣ Γ. Α., ΤΣΑΡΜΠΟΣ Β., and ΣΑΜΠΩ Β. “Α 3-D Model the Morphological Evolution of a Mountain, As a Result of Fluvial Processes”. Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. 34, no. 1, Jan. 2001, pp. 363-70, doi:10.12681/bgsg.17035.