1.
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ-ΔΡΑΝΔΑΚΗ E, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΡΥΝΙΩΤΗ Κ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗ Α. Framework for the geosites selection according to the International Union of Geological Sciences (IUGS), and the European Association for the Conservation of Geological - Geomorphological heritage (ProGEO). 2nd phase: opening of a discussion in the country, publishing and more or less finalizing the country framework. geosociety [Internet]. 2018 Aug. 1 [cited 2024 Feb. 24];34(2):803-10. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/geosociety/article/view/17703