| More
Vol 47, No 2 (2013)

Table of Contents

Tectonics and Geodynamics

K.E. Bradley, E. Vassilakis, B.P. Weiss, L.H. Royden
PDF
498-507
K. Chousianitis, A. Ganas, M. Papanikolaou, P. Argyrakis, G. Drakatos, K. Makropoulos
PDF
508-517
A. Ganas, I. A. Oikonomou, C. Tsimi
PDF
518-530
D. Kalisperi, I. Rigakis, J.P. Makris, G. Romano, F. Vallianatos
PDF
531-539
E. Kamberis, S. Sotiropoulos, F. Marnelis, N. Rigakis
PDF
540-550
Ad. Kilias, A. Vamvaka, G. Falalakis, A. Sfeikos, E. Papadimitriou, Ch. Gkarlaouni, B. Karakostas
PDF
551-562
Ch. Kkallas, C.B. Papazachos, E.M. Scordilis, B.N. Margaris
PDF
563-573
I.D. Mariolakos, Ε. Manoutsoglou
PDF
574-581
D. Mountrakis, A. Kilias, A. Pavlaki, C. Fassoulas, E. Thomaidou, C. Papazachos, C. Papaioannou, Z. Roumelioti, C. Benetatos, D. Vamvakaris
PDF
582-594
V. Mouslopoulou, D. Moraetis, L. Benedetti, V. Guillou, D. Hristopulos
PDF
595-604
G. Panagopoulos, E. Giannakakos, E. Manoutsoglou, E. Steiakakis, P. Soupios, A. Vafidis
PDF
605-615
D. Papoulis, D. Romiou, S. Kokkalas, P. Lampropoulou
PDF
616-624
U. Ring, K. Gessner, S. Thomson, V. Markwitz
PDF
625-636
Th. Rondoyanni, E. Lykoudi, E. Kalogeras
PDF
637-646
D. Sakellariou, J. Mascle, V. Lykousis
PDF
647-656
E. Simou, V. Karagkouni, G. Papantoniou, D. Papanikolaou, P. Nomikou
PDF
657-666
I. Thabet, A. Kilias, S. Kamh
PDF
667-679

Hydrology and Hydrogeology

E. Angelakopoulou, I. Koumantakis, E. Vasileiou, N. Stathopoulos
PDF
682-691
A. Antonakos, K. Nikas
PDF
692-701
M. Katsifa, I. Koumantakis, N. Stathopoulos, E. Vasileiou
PDF
702-710
N. Kazakis, K. Voudouris, G. Vargemezis, A. Pavlou
PDF
711-720
N.N. Kourgialas, G.P. Karatzas
PDF
721-730
D. Kyriazis, E. Zagana, G. Stamatis, F. Fillippidis, E. Psomiadis
PDF
731-739
I. Lappas, I. Tsioumas, V. Zorapas
PDF
740-749
I. Matiatos, A. Alexopoulos
PDF
750-760
A. Pavlou, G. Soulios, D. Dimopoulos, G. Tsokas, C. Mattas, N. Kazakis, K. Voudouris
PDF
761-770
G. Soulios, C. Mattas, T. Kaklis, M. Sotiriadis, K. Voudouris, G. Dimopoulos
PDF
771-778
N. Stathopoulos, D. Rozos, E. Vasileiou
PDF
779-788
P. Tsangaratos, T. Pizpikis, E. Vasileiou, F. Pliakas, C. Schuth, A. Kallioras
PDF
789-800
E. Vasileiou, I. Koumantakis
PDF
801-810

Geochemistry and Biogeochemistry

K. Giouri, A. Papadopoulos, A. Bourliva, E. Tzamos, L. Papadopoulou, A. Filippidis
PDF
812-817
A. Iordanidis, J. Garcia-Guinea
PDF
818-824
N. Kafousia, V. Karakitsios, E. Mattioli, H.C. Jenkyns
PDF
825-833
S.P. Kilias, E. Chatzitheodoridis, I. Lyon
PDF
834-842
D. Moraetis, V. Mouslopoulou
PDF
843-851
D. Nioti, A. Maravelis, P. Tserolas, A. Zelilidis
PDF
852-861
I. Pyliotis, E. Hamilaki, N. Pasadakis, E. Manoutsoglou
PDF
862-870
I. Pyliotis, A. Zelilidis, N. Pasadakis, G. Panagopoulos, E. Manoutsoglou
PDF
871-879
D. Rallakis, G. Siavalas, G. Oskay, D. Tsimiklis, K. Christanis
PDF
880-889

Environmental Geology

E. Aidona, S. Pechlivanidou, Ch. Pennos
PDF
892-900
A. Argyraki, E. Kelepertzis, G. Fligos, E. Athanasiou, K. Gardiakos, V. Kourgia
PDF
901-909
A. Argyraki, F. Paraskos, M. Marmara, K. Papadopoulou, A. Maglaropoulou
PDF
910-919
A. Filippidis, A. Godelitsas, N. Kantiranis, P. Gamaletsos, E. Tzamos, S. Filippidis
PDF
920-926
I.K. Georgiadis, A. Papadopoulos, A. Filippidis, A. Godelitsas, A. Tsirambides, D. Vogiatzis
PDF
927-933
K. Giouri, M. Vavelidis, V. Melfos
PDF
934-941
C. Kanellopoulos, P. Mitropoulos
PDF
942-952
D. Katsimicha, D. Pentari, O. Pantelaki, K. Komnitsas
PDF
953-962
E. Kokinou, C. Belonaki, D. Sakadakis, K. Sakadaki
PDF
963-971
E. Koutsopoulou, K. Katsanou, D. Papoulis, E. Zagana, P. Tsolis- Katagas
PDF
972-980
T. Samara, G. Yoxas
PDF
981-991
V. Zotiadis, A. Argyraki
PDF
992-1001

Geosciences in Education and Geosites

C. Fassoulas, S. Staridas, V. Perakis, C. Mavrokosta
PDF
1004-1016
L. Galani, K. Theodorakopoulou, A. Skentos, G. Kritikos, K. Pavlopoulos
PDF
1017-1023
G. Leontakianakos, C. Vrachas, G. Baziotis, G. Soultati, G. Fermeli
PDF
1024-1030
P. Tsangaratos, M. Perraki, I. Ilia
PDF
1031-1040