| More
Vol 50, No 4 (2016)

Table of Contents

Front matter

 
PDF
 
PDF
 
PDF
 
PDF
 
PDF

Petrology and Mineralogy

I. Badouna, P. Koutsovitis, K. Laskaridis, M. Patronis, Ch. Papatrechas
PDF
1771-1780
E. Goga Beqiraj, F. Muller, A. Beqiraj
PDF
1781-1788
Α. Çina
PDF
1789-1798
K. Daskalopoulou, W. D’Alessandro, J. Cabassi, S. Calabrese, J. Fiebig, F. Grassa, K. Kyriakopoulos, F. Parello, F. Tassi
PDF
1799-1807
A. Filippidis
PDF
1809-1819
A. Filippidis, N. Kantiranis, A. Tsirambides
PDF
1820-1828
P.P. Giannakopoulou, B. Tsikouras, K. Hatzipanagiotou
PDF
1829-1837
C. Kanellopoulos, N. Xirokostas
PDF
1838-1848
I. Kapageridis, C. Albanopoulos
PDF
1849-1858
S. Karageorgiou, M. Vavelidis, S. Andreou, V. Melfos
PDF
1859-1866
C. Karkalis, A. Magganas, P. Koutsovitis
PDF
1867-1877
T. Kaza, M.G. Stamatakis
PDF
1878-1886
K. Koçak
PDF
1887-1894
P. Koukakis, P. Tsakiridis, A. Ntziouni, K. Kordatos, M. Perraki
PDF
1895-1902
P. Koutsovitis, C. Kanellopoulos, S. Passa, K. Foni, E. Tsapara, G. Oikonomou, N. Xirokostas, Κ. Vallianatou, Ε. Mouxiou
PDF
1903-1912
P. Lampropoulou, D. Papoulis, E. Metaxa, B. Tsikouras, K. Hatzipanagioutou, Th. Tzevelekou, A. Karageorgis
PDF
1913-1922
K. Mavrogonatos, S. Flemetakis, A. Papoutsa, S. Klemme, J. Berndt, G. Economou, A. Pantazidis, I. Baziotis, P.D. Asimow
PDF
1923-1932
P. Megalovasilis
PDF
1933-1942
E. Mouchos, L. Papadopoulou, B.J. Williamson, G. Christofides
PDF
1943-1951
E. Mouchos, F. Wall, B.J. Williamson, B. Palumbo-Roe
PDF
1952-1958
K. Papavasiliou, P. Voudouris, C. Kanellopoulos, D. Alfieris, S. Xydous
PDF
1959-1968
K. Papavasiliou, P. Voudouris, C. Kanellopoulos, D. Alfieris, S. Xydous
PDF
1969-1979
N.G. Pasqualon, K.N.S. Santos, A.E. Marsellos, K. Kyriakopoulos
PDF
1980-1988
P. Petrounias, A. Rogkala, M. Kalpogiannaki, B. Tsikouras, K. Hatzipanagiotou
PDF
1989-1998
A. Rogkala, P. Petrounias, B. Tsikouras, K. Hatzipanagiotou
PDF
1999-2008
V. Skliros, A. Anagnostopoulou, P. Tsakiridis, M. Perraki
PDF
2009-2017
C. Stergiou, S. Karageorgiou, S. Theodoridou, K. Giouri, L. Papadopoulou, V. Melfos
PDF
2018-2024
C. Stouraiti, S. Lekkas, S. Lozios, C. Kanellopoulos
PDF
2025-2036
A. Tsirambides, A. Filippidis
PDF
2037-2046
E. Tzamos, A. Filippidis, K. Michailidis, A. Koroneos, A. Rassios, G. Grieco, M. Pedrotti, K. Stamoulis
PDF
2047-2056
C. Uyanık, K. Koçak
PDF
2057-2067
P. Voudouris, I. Graham, K. Mavrogonatos, S. Su, K. Papavasiliou, M.-V. Farmaki, P. Panagiotidis
PDF
2068-2078
S. Xydous, A. Magganas, P. Pomonis, A. Kokkinakis
PDF
2079-2087
S. Zaimis, M. Vavelidis, D. Alifragkis, V. Melfos, N. Kantiranis, E. Daftsis, E. Gazea
PDF
2088-2097

Special Session: Enviromental Geochemistry

A. Bourliva, L. Papadopoulou, E. Aidona
PDF
2100-2107
D. Fadel, A. Argyraki, S. Papageorgiou, E. Kelepertzis
PDF
2108-2117
A.L. Gagliano, S. Calabrese, K. Daskalopoulou, J. Cabassi, F. Capecchiacci, F. Tassi, M. Bonsignore, M. Sprovieri, K. Kyriakopoulos, S. Bellomo, L. Brusca, W. D’Alessandro
PDF
2118-2126
S. Giannatou, Ch. Vasilatos, I. Mitsis, N. Koukouzas, G. Itskos, G.M. Stamatakis
PDF
2127-2136
K. Giouri, M. Vavelidis, V. Melfos, L. Papadopoulou
PDF
2137-2144
E. Hatzigiannakis, N. Kantiranis, E. Tziritis, A. Filippidis, G. Arampatzis, E. Tzamos
PDF
2145-2154
A. Iordanidis, J. Schwarzbauer, K. Gudulas
PDF
2155-2162
B. Katranidou, A. Godelitsas, I. Sanakis
PDF
2163-2170
N. Kazakis, N. Kantiranis, M. Kaprara, M. Mitrakas, G. Vargemezis, K. Voudouris, A. Chatzipetros, K. Kalaitzidou, A. Filippidis
PDF
2171-2181
A. Kazantzoglou, A. Argyraki, S. Papageorgiou, D. Fadel
PDF
2182-2191
E. Kelepertzis, I. Massas, G. Fligos, M. Panagiotou, A. Argyraki
PDF
2192-2199
S.P. Kilias, M. Gousgouni, A. Godelitsas, P. Gamaletsos, T.J. Mertzimekis, P. Nomikou, A. Argyraki, J. Goettlicher, R. Steininger, D. Papanikolaou
PDF
2200-2209
N. Koukouzas, Z. Kypritidou, G. Purser, C.A. Rochelle, C. Vasilatos
PDF
2210-2220
Z. Kypritidou, A. Argyraki, G. Chryssikos, M. Stamatakis
PDF
2221-2230
I. Massas, D. Ioannou, D. Kalivas, D. Gasparatos
PDF
2231-2240
P. Megalovasilis, A. Godelitsas, G. Papastergios, A. Filippidis
PDF
2241-2250
P. Papazotos, O. Chalkiadaki, E.A. Chatzistamatiou, G. Georgopoulos, I. Gkiouleka, I. Katsikis, E. Zygouri, E. Kelepertzis, A. Argyraki
PDF
2251-2260
K. Pyrgaki, A. Argyraki, E. Kelepertzis, V. Paraskevopoulou, F. Botsou, E. Dassenakis, I. Mitsis, E. Skourtsos
PDF
2261-2270
K. Skordas, G. Papastergios, A. Filippidis, N. Kantiranis
PDF
2271-2280

Environmental Geology

D. Alifragkis, M. Vavelidis, B. Gazea, E. Voulgaridou, A. Galatsianou, E. Daftsis
PDF
2283-2295
O. Blumenstein, F. Pustlauck, M. Vavelidis
PDF
2296-2303
N. Koukouzas, P. Lymperopoulos, A. Tasianas
PDF
2304-2313
G. Kourliaftis, V. Kapsimalis, D. Vandarakis, K. Pavlopoulos
PDF
2314-2322
R. Meligonitis, D. Galanopoulos, T. Hasiotis, A. Velegrakis
PDF
2323-2331
A. Papadopoulos, S. Altunkaynak, A. Koroneos, A. Unal, O. Kamaci
PDF
2332-2341
S. Triantafyllidis
PDF
2342-2351