| More
Φορείς Έκδοσης

Εκδότης

Ο ΕΟΠΕ αποτελεί ΝΠΙΔ, Αστικό Επιστημονικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, λειτουργεί πάντα σύμφωνα με την αρχή της Δημοκρατίας, την τήρηση, τον σεβασμό και την προάσπιση του Ελληνικού Συντάγματος και των Νόμων του Κράτους, με βάση τον εθελοντισμό, την διάθεση προσφοράς και την προσπάθεια διάδοσης και προώθησης της Πολιτικής Επιστήμης, υιοθετώντας –παράλληλα- τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών όπως αυτές καταγράφονται στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς επίσης και το σύνολο των κανόνων του ανθρωπιστικού δικαίου. Στα χρόνια δραστηριοποίησής του έχει αναπτύξει ένα ευρύ πλαίσιο δραστηριοτήτων και συνεργασιών από όπου έχει λάβει τις ιδιότητες: α) οργανισμού μέλους του United Nations Academic Impact, β) οργανισμού σε Eιδικό συμβουλευτικό καθεστώς στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του Ο.Η.Ε. (United Nations Economic and Social Council - ECOSOC), γ) συδεδεμένου Οργανισμού με το Τμήμα Παγκόσμιας Επικοινωνίας του ΟΗΕ (United Nations Department of Global Communications UN – DGC), δ) μέλος της Διεθνούς Ενώσεως Πολιτικής Επιστήμης (IPSA), ε) μέλος στο Διεθνές Ακαδημαϊκό Συμβούλιο για τα Ηνωμένα Έθνη (Academic Council on the United Nations System), στ) μέλος - εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Διεθνή Συμμαχία για την Ευθύνη Προστασίας, η οποία βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με το Γραφείο πρόληψης Γενοκτονιών και το γραφείο Ευθύνης Προστασίας των αντίστοιχων Ειδικών Συμβούλων του Γενικού Γραμματέα του Ο.Η.Ε.. The INTERNATIONAL COALITION FOR THE RESPONSIBILITY TO PROTECT ( ICRtoP), η) συνεργάτης της διεθνούς συνδιάσκεψης «Εβδομάδα Ειρήνης» που λαμβάνει χώρα στην Γενεύη στις εγκαταστάσεις του Ο.Η.Ε. (Geneva Peace Week – Palais des Nations). Βασικοί διοργανωτές της διάσκεψης είναι η Geneva Peacebuilding Platform, το Graduate Institute of Geneva, ο Ο.Η.Ε. (Γραφείο Ο.Η.Ε. Γενεύης) και υποστηρίζεται από την Κυβέρνηση της Ελβετίας.

Hellenic Association of Political Scientists (HAPSc)

Ηλεκτρονικός Εκδότης

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τόσο τον ηλεκτρονικό εκδότη μας, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), όσο και τους επιστημονικούς θεσμούς που στηρίζουν την έκδοσή μας.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr), εγκατάσταση εθνικής χρήσης, δραστηριοποιείται θεσμικά από το 1980 στη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Στρατηγική προτεραιότητα του ΕΚΤ είναι η συσσώρευση, η διαδικτυακή διάθεση με οργανωμένο τρόπο και η διαφύλαξη έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου σε μια ενιαία ερευνητική υποδομή.

Με όραμα την «πρόσβαση στη γνώση», το ΕΚΤ υλοποιεί την πολιτική της Ανοικτής Πρόσβασης στην έρευνα, υποστηρίζει τη μεταφορά και διάδοση της επιστημονικής γνώσης, συνεργάζεται με φορείς έρευνας, παιδείας και πολιτισμού για τη συγκέντρωση, οργάνωση και ευρεία διάθεση ψηφιακού περιεχομένου και παρέχει καινοτομικές υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης με προστιθέμενη αξία.

Το ΕΚΤ παρέχει αξιόπιστα υπηρεσίες ηλεκτρονικών επιστημονικών εκδόσεων ως μέρος της δραστηριότητάς του στη συλλογή και διάχυση περιεχομένου. Το ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό εκδοτικό περιβάλλον του ΕΚΤ αναπτύσσεται με ανοικτό λογισμικό, ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής, εφαρμόζει διεθνή πρότυπα σε όλα τα επίπεδα (οργάνωση δεδομένων, διαφύλαξη περιεχομένου, παροχή υπηρεσιών), εντάσσεται και διαλειτουργεί με το συνεχώς εξελισσόμενο διεθνές δίκτυο ανάλογων υποδομών.

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων (http://epublishing.ekt.gr) απευθύνονται σε φορείς δημοσίου συμφέροντος, που εκδίδουν επιστημονικά περιοδικά. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την οργάνωση, τεκμηρίωση και προτυποποιημένη διάθεση επιστημονικών άρθρων και των μεταδεδομένων τους, την εκπαίδευση και υποστηρικτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, προτυποποίησης των εκδοτικών διαδικασιών, την ένταξη του περιεχομένου και των μεταδεδομένων μέσω διαλειτουργικών συστημάτων σε διεθνείς συλλογείς περιεχομένου, αλλά και δίκτυα και ευρετήρια περιοδικών.

_______________________________________________

Με την υποστήριξη:

  1. Το Εργαστήριο Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας (LabHEM) ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2015 στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ειδικεύεται στους τομείς της Οικονομίας της Υγείας, της Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας και της Διαχείρισης Υγείας. Η κύρια επιστημονική ομάδα αποτελείται από ακαδημαϊκούς από τους τομείς της Οικονομίας της Υγείας, της Οικονομίας, της Διοίκησης, της Στρατηγικής, της Πληροφορικής Υγείας, της Φαρμακευτικής και της Ιατρικής.
  2. Το Εργαστήριο Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης ιδρύθηκε το 2016. Το διδακτικό και ερευνητικό αντικείμενο του εργαστηρίου εκτείνεται στις περιοχές του σχεδιασμού και υλοποίησης των δημοσίων πολιτικών, της θεσμικής οργάνωσης του κράτους και ζητημάτων λειτουργίας του πολιτικού συστήματος. Στα πεδία που εστιάζει μεταξύ άλλων εντάσσονται: η σχέση μεταξύ των πυλώνων διακυβέρνησης στο εγχώριο & διεθνές περιβάλλον προσφοράς και ζήτησης δημοσίων πολιτικών (κυβέρνηση, δημόσια διοίκηση, κοινοβούλιο, δικαιοσύνη, αυτοδιοικητικές δομές κ.α.), ο ρυθμιστικός ρόλος του κράτους, στα πεδία της λειτουργίας της αγοράς, της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και η οργάνωση και λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών.
  3. To Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ) του Πανεπιστημίου Κρήτης εξυπηρετεί ακαδημαϊκές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε θέματα που αφορούν τη συλλογή και επεξεργασία πολιτικών δεδομένων σε τοπική, εθνική και ευρωπαϊκή κλίμακα. Οι στόχοι του εργαστηρίου περιλαμβάνουν επίσης τη διεξαγωγή και εκπόνηση μελετών, τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα, τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, την παροχή υπηρεσιών σε άλλα ιδρύματα, κ.τ.λ.
  4. To Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας επιδιώκει να αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο φορέα παραγωγής βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης στα εν λόγω αντικείμενα. Το αντικείμενο του εργαστηρίου είναι η έρευνα και η μελέτη των τάσεων και των διεθνών εξελίξεων για τους τομείς της εκπαίδευσης, έρευνας, ανάπτυξης και διαπανεπιστημιακών συνεργασιών. Οι τομείς δραστηριοποίησης ποικίλουν σε θέματα όπως ο προσδιορισμός και αντιμετώπιση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών κι ερευνητικών αναγκών, η επιμόρφωση εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης στα διεθνή και ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ζητήματα, η ανάπτυξη συνεργασιών με ανάλογα εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων, δεδομένων και συμπαραγωγή ερευνών, μελετών ή άλλου επιστημονικού έργου σχετικού με τα αντικείμενα του εργαστηρίου, η διάχυση της γνώσης και της έρευνας με έκδοση ενημερωτικών δελτίων, επιστημονικού περιοδικού και δημοσιεύσεις άρθρων, μελετών και βιβλίων.
  5. Έδρα Jean Monnet «Πολιτικές Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (EduTRIP). Η Έδρα Jean Monnet στις Πολιτικές Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EduTRIP) έχει ως βάση το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το πρώτο Διεθνολογικό τμήμα σύμφωνα με τις προτιμήσεις των φοιτητών. Σκοπός της Έδρας είναι η ενίσχυση της διδασκαλίας, η έρευνα και ο διάλογος για τα κρίσιμα ζητήματα και οι επιστημονικές εξελίξεις αυτών των τομέων σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Βασικό μέλημα είναι να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ πανεπιστημίων, επιχειρήσεων, ενδιαφερόμενων φορέων και την κοινωνία των πολιτών. Είναι, μάλιστα, η πρώτη Έδρα Jean Monnet με αυτή τη θεματική στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου.