[1]
ZOTOU, M., GKRANTOUNIS, P., KARADIMOU, E., TSIRINTANIS, K., SINI, M., POURSANIDIS, D., AZZOLIN, M., DAILIANIS, T., KYTINOU, E., ISSARIS, Y., GERAKARIS, V., SALOMIDI, M., LARDI, P., RAMFOS, A., AKRIVOS, V., SPINOS, E., DIMITRIADIS, C., PAPAGEORGIOU, D., LATTOS, A., GIANTSIS, I.A., MICHAELIDIS, B., VASSILOPOULOU, V., MILIOU, A. and KATSANEVAKIS, S. 2020. Pinna nobilis in the Greek seas (NE Mediterranean): on the brink of extinction?. Mediterranean Marine Science. 21, 3 (Sep. 2020), 575–591. DOI:https://doi.org/10.12681/mms.23777.