(1)
ZOTOU, M.; GKRANTOUNIS, P.; KARADIMOU, E.; TSIRINTANIS, K.; SINI, M.; POURSANIDIS, D.; AZZOLIN, M.; DAILIANIS, T.; KYTINOU, E.; ISSARIS, Y.; GERAKARIS, V.; SALOMIDI, M.; LARDI, P.; RAMFOS, A.; AKRIVOS, V.; SPINOS, E.; DIMITRIADIS, C.; PAPAGEORGIOU, D.; LATTOS, A.; GIANTSIS, I. A.; MICHAELIDIS, B.; VASSILOPOULOU, V.; MILIOU, A.; KATSANEVAKIS, S. Pinna Nobilis in the Greek Seas (NE Mediterranean): On the Brink of Extinction?. Medit. Mar. Sci. 2020, 21, 575-591.