BATZIOS, C., ANGELIDIS, P., MOUTOPOULOS, D., ANASTASIADOU, C., & CHRISOPOLITOU, V. (2003). Consumer Attitude Towards Shellfish In The Greek Market: A Pilot Study. Mediterranean Marine Science, 4(2), 155–174. https://doi.org/10.12681/mms.236