ZOTOU, M., P. GKRANTOUNIS, E. KARADIMOU, K. TSIRINTANIS, M. SINI, D. POURSANIDIS, M. AZZOLIN, T. DAILIANIS, E. KYTINOU, Y. ISSARIS, V. GERAKARIS, M. SALOMIDI, P. LARDI, A. RAMFOS, V. AKRIVOS, E. SPINOS, C. DIMITRIADIS, D. PAPAGEORGIOU, A. LATTOS, I. A. GIANTSIS, B. MICHAELIDIS, V. VASSILOPOULOU, A. MILIOU, and S. KATSANEVAKIS. “Pinna Nobilis in the Greek Seas (NE Mediterranean): On the Brink of Extinction?”. Mediterranean Marine Science, vol. 21, no. 3, Sept. 2020, pp. 575-91, doi:10.12681/mms.23777.