1.
ZOTOU M, GKRANTOUNIS P, KARADIMOU E, TSIRINTANIS K, SINI M, POURSANIDIS D, AZZOLIN M, DAILIANIS T, KYTINOU E, ISSARIS Y, GERAKARIS V, SALOMIDI M, LARDI P, RAMFOS A, AKRIVOS V, SPINOS E, DIMITRIADIS C, PAPAGEORGIOU D, LATTOS A, GIANTSIS IA, MICHAELIDIS B, VASSILOPOULOU V, MILIOU A, KATSANEVAKIS S. Pinna nobilis in the Greek seas (NE Mediterranean): on the brink of extinction?. Medit. Mar. Sci. [Internet]. 2020 Sep. 15 [cited 2023 Mar. 29];21(3):575-91. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hcmr-med-mar-sc/article/view/23777