[1]
Faraklas, G. 2016. Review of Constantin Irodotou’s, Des utopies sadiennes. Historein. 15, 2 (Jul. 2016), 99–102. DOI:https://doi.org/10.12681/historein.8701.