(1)
Laliotou, I.; Papatheodorou, Y.; Voglis, P. Entering the Empire. Historein 2006, 5, 5-10.