(1)
Faraklas, G. Review of Constantin Irodotou’s, Des Utopies Sadiennes. Historein 2016, 15, 99-102.