(1)
Karakatsanis, L. Review of Kevin Featherstone Et al., Οι τελευταίοι Οθωμανοί: Η μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης, 1940-1949 [The Last Ottomans: The Muslim Minority of Greece, 1940–1949]. Historein 2017, 16, 185-189.