Karakatsanis, L. (2017). Review of Kevin Featherstone et al., Οι τελευταίοι Οθωμανοί: Η μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης, 1940-1949 [The Last Ottomans: The Muslim Minority of Greece, 1940–1949]. Historein, 16(1-2), 185–189. https://doi.org/10.12681/historein.9224