Markatos, Kimon. 2018. “Historicising the Metapolitefsi: A Review of the Three Publications of the Themelio Metapolitefsi Series”. Historein 17 (2). https://doi.org/10.12681/historein.14623.