Faraklas, G. (2016) “Review of Constantin Irodotou’s, Des utopies sadiennes”, Historein, 15(2), pp. 99–102. doi: 10.12681/historein.8701.