Laliotou, I., Y. Papatheodorou, and P. Voglis. “Entering the Empire”. Historein, vol. 5, May 2006, pp. 5-10, doi:10.12681/historein.69.