Faraklas, G. “Review of Constantin Irodotou’s, Des Utopies Sadiennes”. Historein, vol. 15, no. 2, July 2016, pp. 99-102, doi:10.12681/historein.8701.