| More

Αντιλήψεις μαθητών, γονέων και καθηγητών για την εκμάθηση της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΑΞΓ) σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία)

Views: 3471 Downloads: 10020
Αγλαϊα Σταμπολτζή (http://orcid.org/0000-0002-8605-5429), Μαρίνα Τσιφτσοπούλου
Αγλαϊα Σταμπολτζή, Μαρίνα Τσιφτσοπούλου

Περίληψη


Η δυσλεξία αναφέρεται στις δυσκολίες ενός ατόμου στη φωνολογία, την ανάγνωση και το γραπτό λόγο. Οι περισσότερες έρευνες στη βιβλιογραφία αφορούν στις δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές με δυσλεξία στη μητρική τους γλώσσα, και ιδιαίτερα στην αγγλική γλώσσα.Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένα ενδιαφέρον για μελέτη της επιρροής που έχει η δυσλεξία στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, και ιδιαίτερα στην αγγλική γλώσσα που μαθαίνεται από ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Έχει υποστηριχθεί πως στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας σημαντικό ρόλο παίζει η μητρική γλώσσα, αφού συχνά οι δυσκολίες στη μητρική γλώσσα μεταφέρονται (μέσω της διαγλωσσικής παρέμβασης) και στην ξένη γλώσσα. Η παρούσα έρευνα εξετάζει τις αντιλήψεις και τις εμπειρίες μαθητών, γονέων και καθηγητών σχετικά με τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με δυσλεξία στην ΑΞΓ. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στις αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας, αξιολόγησης και μελέτης των μαθητών στην ΑΞΓ. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 13 μαθητές με δυσλεξία (9 αγόρια και 4 κορίτσια ηλικίας 10-14 ετών που μαθαίνουν αγγλικά για τουλάχιστον 2 έτη), 13 γονείς των μαθητών (10 μητέρες και 3 πατέρες ηλικίας 36-56 ετών) και 13 καθηγητές που διδάσκουν την ΑΞΓ στους συγκεκριμένους μαθητές σε φροντιστήριο ξένων γλωσσών (13 γυναίκες ηλικίας 26-55 ετών). Ως ερευνητικά εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν ημι-δομημένες συνεντεύξεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναλύθηκαν με τη θεματική ανάλυση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι συμμετέχοντες συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό ως προς τους τομείς δυσκολίας των μαθητών με δυσλεξία στην ΑΞΓ οι οποίοι είναι: προφορά λέξεων, ανάγνωση, ορθογραφία, γραμματική, σύνταξη και αυθόρμητη γραφή. Οι καθηγήτριες αναλύουν σε βάθος τις παραπάνω δυσκολίες. Η διαφοροποιημένη ή προσαρμοσμένη διδασκαλία, η χρήση οπτικο-ακουστικών μέσων και τεχνολογίας αλλά και η πολυ-αισθητηριακή διδασκαλία εξασφαλίζουν το ευνοϊκότερο πλαίσιο μάθησης για τους μαθητές με δυσλεξία. Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες εστιάζουν στη σημασία που έχει η στάση των καθηγητών απέναντι στη δυσλεξία, οι γνώσεις τους και η συμπεριφορά τους απέναντι στους μαθητές που χρειάζονται ειδική μεταχείριση και ενθάρρυνση στην προσπάθεια εκμάθησης της ΑΞΓ. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη βελτίωση της γενικότερης πολιτικής και των μεθόδων διδασκαλίας της ΑΞΓ σε ειδικούς πληθυσμούς. Τέλος, για πρώτη φορά στην παρούσα έρευνα καταγράφονται οι αντιλήψεις μαθητών και γονέων ενώ μέχρι τώρα έχουν διερευνηθεί οι αντιλήψεις και απόψεις καθηγητών/τριών για τη σχέση δυσλεξίας και ΑΞΓ.


 

 


Λέξεις κλειδιά


δυσλεξία; αντιλήψεις μαθητών; αντιλήψεις γονέων; αντιλήψεις καθηγητών; Αγγλική ως Ξένη Γλώσσα

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Αγγέλου, Α. (2007). Δυσλεξία και επίδοση στην ξένη γλώσσα. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Aλευρίδου, E. (2010). Δυσλεξία και προβλήματα συμπεριφοράς: η οπτική και ο ρόλος των μητέρων. Αδημοσίευτη διπλωματική εργασία. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Alexiou, T.,Nikaki, D.,Giannakaki, M. & Laftsidou, M. (2014). Special child learning difficulty or specific teacher difficulty? Paper presented at the International Teacher Education Conference, Dubai, February 5-7, 2014

Andreou, G. & Baseki, J. (2012). Phonological and spelling mistakes among dyslexic and non-dyslexic children learning two different languages: Greek vs English. Psychology, 3 (8), 595-600. http://dx.doi.org/10.4236/psych.2012.38089

Cohen, L., Manion, L. &Morisson, K. (2007). Research methods in education (6thed.). London & New York: Routledge.

Crombie, M. (2000). Dyslexia and the learning of a foreign language in school: Where are we going? Dyslexia, 6 (2), 112-123 DOI: 10.1002/(SICI)1099-0909(200004/06)6:2<112::AID-DYS151>3.0.CO;2-D

Crombie, M. (1997).The effects of specific learning difficulties (dyslexia) on the learning of a foreign language in school. Dyslexia: An International Journal of Research and Practice, 3(1), 27-47.DOI: 10.1002/(SICI)1099-0909(199703)3:1<27::AID-DYS43>3.0.CO;2-R

Dale, M. & Taylor, B. (2001). How adult learners make sense of their dyslexia. Disability & Society, 16(7), 997-1008. http://dx.doi.org/10.1080/09687590120097872

DysTEFL (2011). Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language. Needs analysis report (WP3). Ανακτήθηκε από το διαδίκτυο στις 10/07/2015 http://dystefl.eu/uploads/media/DysTEFL-Needs_analysis_report_01.pdf

Grönblad, J. (2013). English teachers’ perceptions of teaching reading strategies to students with dyslexia. (Unpublished dissertation). Stockholm:Universitet Stockholm.

Helland, T. & Kaasa, R. (2004). Dyslexia in English as a second language. Dyslexia, 11(1), 41-60. DOI: 10.1002/dys.286

International Dyslexia Association (IDA) (2002) Definition of dyslexia. https://dyslexiaida.org/definition-of-dyslexia/

Knudsen, L. (2012). Dyslexia and foreign language learning. Unpublished Master dissertation. Malmö: Malmö Högskola.

Kormos, J. & Kontra, E. (2008). Language learners with special needs: An international perspective. Great Britain: Cromwell Press.

Kormos, J., Sarkadi, A. & Csizér, K. (2009). The language learning experiences of students with dyslexia: Lessons from an interview study. Innovation in Language Learning and Teaching, 3 (2), 115-130. DOI:10.1080/17501220802638306

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Interviews: Learning the craft of qualitative research interviewing (2nd ed.). Los Angeles: Sage.

Lemperou, L., Chostelidou, D. & Griva, E. (2011). Identifying the training needs of EFL teachers in teaching children with dyslexia. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 410-416. doi:10.1016/j.sbspro.2011.03.113

Meijer, P., Verloop, N. & Beijaar, D. (2002). Multi-method triangulation in a qualitative study on teachers’ practical knowledge: An attempt to increase internal validity. Quality & Quantity, 36, 145-167. DOI: 10.1023/A:1014984232147

Noore-Amiera, Α., Akehsan, D. & Syamsul A. (2015). Mothers’ experiences of parenting a child with dyslexia at a Dyslexia Centre in Malaysia. Jurnal Teknologi, 77(3), 17-26.

Nijakowska, J. (2010). Dyslexia in the foreign language classroom. Bristol: Multilingual matters.

Nijakowska, J., Kormos, J., Hanusova, S., Jaroszewicz, B., Kálmos, B., Imrene Sarkadi, A., Smith, A. M., Szymańska-Czaplak, E., Vojtkova, N., Alexiou, T., Košak Babuder, M., Mattheoudakis, M. & Pižorn, K.(2015). DysTEFL2 – Dyslexia for teachers of English as a foreign language. Self-study course. Retrieved from: http://dystefl2.uni.lodz.pl/

Παππά, Α. (2013). Σχέδιο εφαρμογής διαφοροποιημένης διδασκαλίας για την αγγλική ως ξένη γλώσσα στο Σ. Παντελιάδου & Δ. Φιλιππάτου (επιμ.). Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές πρακτικές (σελ.315-356). Αθήνα: Πεδίον.

Peer, L. & Reed, G. (2003). Introduction to dyslexia. London: David Fulton Publishers.

Πολυχρόνη, Φ. (2011). Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Αθήνα: Πεδίο.

Reed, G. (2005). Dyslexia: A complete guide for parents. New York: John Willey & Sons.

Reed, G. (2009). Dyslexia: A practitioner’s handbook. (4th ed.). West Sussex: Wiley- Blackwell.

Rontou, M. (2012). Contradictions around differentiation for pupils with dyslexia learning English as a foreign language at secondary school. Support for learning,27(4), 140-149. DOI: 10.1111/1467-9604.12003

Schneider, E. (2009). Dyslexia and the foreign language learning. The Routledge companion to dyslexia. NY: Routledge.

Shore, J.R. & Sabatini, J. (2009). English language learners with reading disabilities: A review of the literature and the foundation of a research agenda. Research report. ETS-RR-09-20.

Sparks, R.L. (1995). Examining the linguistic coding differences hypothesis to explain individual differences in foreign language learning. Annals of Dyslexia, 45(1), 187-214. doi:10.1007/BF02648218

Szaszkiewicz, M. (2013). The experiences of Norwegian students with dyslexia learning English as a foreign language. Unpublished Master dissertation. Oslo:University of Oslo: Department of Special Needs Education.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 ΑΓΛΑ'I'Α ΣΤΑΜΠΟΛΤΖΗ, ΜΑΡΙΝΑ ΤΣΙΦΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.