[1]
Στεφανοπούλου (Stefanopoulou) Σ. (Sofia), Τσατήρη (Tsatiri) Μ. (Maria) και Κουμζής (Koumzis) Ι. (Ioannis) 2017. Ανάλυση περιεχομένου των σχολικών εγχειριδίων της Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού σχετικά με την ανάδειξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού και την ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι σε αυτά. Έρευνα στην Εκπαίδευση. 6, 1 (Μαρτίου 2017), 32–52. DOI:https://doi.org/10.12681/hjre.10834.