(1)
Στεφανοπούλου (Stefanopoulou) Σ. (Sofia); Τσατήρη (Tsatiri) Μ. (Maria); Κουμζής (Koumzis) Ι. (Ioannis). Ανάλυση περιεχομένου των σχολικών εγχειριδίων της Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού σχετικά με την ανάδειξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού και την ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι σε αυτά. HJRE 2017, 6, 32-52.