(1)
Λάππα (Lappa) Χ. (Christina) Σ.; Μαντζίκος (Mantzikos) Κ. (Constantinos) N.; Παρασκευόπουλος (Paraskevopoulos) Σ. (Stefanos). Η Συμβολή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Εκπαίδευση των Παιδιών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες: Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών. HJRE 2019, 8, 1-16.