(1)
Δεσλή (Desli) Δ. (Despina); Αγγέλη Χ.-Ε. Η αντιμεταθετική ιδιότητα ως μέσο ενίσχυσης των νοερών υπολογισμών πρόσθεσης των μικρών παιδιών. HJRE 2019, 8, 63-76.