Λάππα (Lappa) Χ. (Christina) Σ., Μαντζίκος (Mantzikos) Κ. (Constantinos) N., & Παρασκευόπουλος (Paraskevopoulos) Σ. (Stefanos). (2019). Η Συμβολή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Εκπαίδευση των Παιδιών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες: Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 8(1), 1–16. https://doi.org/10.12681/hjre.19473