Δεσλή (Desli) Δ. (Despina), & Αγγέλη Χ.-Ε. (2019). Η αντιμεταθετική ιδιότητα ως μέσο ενίσχυσης των νοερών υπολογισμών πρόσθεσης των μικρών παιδιών. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 8(1), 63–76. https://doi.org/10.12681/hjre.20055