Λάππα (Lappa) Χριστίνα (Christina) Σ., Μαντζίκος (Mantzikos) Κωνσταντίνος (Constantinos) N., και Παρασκευόπουλος (Paraskevopoulos) Στέφανος (Stefanos). 2019. ‘Η Συμβολή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Εκπαίδευση των Παιδιών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες: Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών’. Έρευνα στην Εκπαίδευση 8 (1):1-16. https://doi.org/10.12681/hjre.19473.