Στεφανοπούλου (Stefanopoulou) Σ. (Sofia), Τσατήρη (Tsatiri) Μ. (Maria) και Κουμζής (Koumzis) Ι. (Ioannis) (2017) ‘Ανάλυση περιεχομένου των σχολικών εγχειριδίων της Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού σχετικά με την ανάδειξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού και την ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι σε αυτά’, Έρευνα στην Εκπαίδευση, 6(1), σσ. 32–52. doi: 10.12681/hjre.10834.