Λάππα (Lappa) Χ. (Christina) Σ. και Μαντζίκος (Mantzikos) Κ. (Constantinos) N. (2019) ‘Εκπαίδευση της Δεξιότητας Συζήτησης σε Ομάδα Ατόμων με Αναπτυξιακές Αναπηρίες: Ένα Πρόγραμμα Παρέμβασης’, Έρευνα στην Εκπαίδευση, 8(1), σσ. 17–40. doi: 10.12681/hjre.19492.