Δεσλή (Desli) Δ. (Despina) και Αγγέλη Χ.-Ε. (2019) ‘Η αντιμεταθετική ιδιότητα ως μέσο ενίσχυσης των νοερών υπολογισμών πρόσθεσης των μικρών παιδιών’, Έρευνα στην Εκπαίδευση, 8(1), σσ. 63–76. doi: 10.12681/hjre.20055.