[1]
Στεφανοπούλου (Stefanopoulou) Σ. (Sofia), Τσατήρη (Tsatiri) Μ. (Maria), και Κουμζής (Koumzis) Ι. (Ioannis), ‘Ανάλυση περιεχομένου των σχολικών εγχειριδίων της Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού σχετικά με την ανάδειξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού και την ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι σε αυτά’, HJRE, τ. 6, τχ. 1, σσ. 32–52, Μαρτίου 2017.