[1]
Δεσλή (Desli) Δ. (Despina) και Αγγέλη Χ.-Ε., ‘Η αντιμεταθετική ιδιότητα ως μέσο ενίσχυσης των νοερών υπολογισμών πρόσθεσης των μικρών παιδιών’, HJRE, τ. 8, τχ. 1, σσ. 63–76, Σεπτεμβρίου 2019.