Χριστακοπούλου Α. Α., και Αλεξανδρόπουλος Γ. ‘Απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τον σχολικό εκφοβισμό και για τον ρόλο του διευθυντή στη διαχείρισή του’. Έρευνα στην Εκπαίδευση, τ. 8, τχ. 1, Ιούλιος 2019, σσ. 41-62, doi:10.12681/hjre.19440.